Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy

Tento dokument má povahu stručného zhodnocení situace a je ve větší míře založen na odborném odhadu a obecných principech.

Shrnutí současné situace

 1. Současnou hodnotu reprodukčního čísla R odhadujeme na 0,7-0,9.
 2. Prozatím se daří epidemickou vlnu “brzdit” dle nastaveného systému balíčků. Přestože se situace dlouhodobě zlepšuje, nadále existuje riziko, že se bude pokles v čase v důsledku rozvolňování zpomalovat. Dosažení hodnot incidence pro další balíčky v horizontu týdnů není zaručené, a bude ovlivněno změnami v opatřeních. Tento efekt bude kompenzovat očkování a počasí. Významné navýšení mobility a kontaktů má ovšem potenciál faktory zpomalování krátkodobě převážit a může tak nastat stagnace, nebo opětovný mírný růst incidence. Rozvolnění od 10. května pravděpodobně způsobí růst mobility, je proto žádoucí vyčkat s dalšími změnami do té doby, než bude patrné, jak velký tento efekt bude (10-14 dní). 
 3. 4. balíček by se měl realizovat v případě dosažené incidence 75 na 100 tis. obyvatel za 7 dní. Pozitivní vývoj v minulém týdnu naznačuje, že by této hranice mohlo být dosaženo v týdnu od 17. května, nicméně doporučujeme situaci vyhodnotit až v průběhu tohoto týdne, kdy bude jasnější, zda pozitivní trend pokračuje.
 4. Dosud platí, že vývoj v horizontu měsíců je nejistý, a přestože pro mnoho sektorů by bylo vhodné mít jistotu, riziko zhoršení vývoje, který by neumožnil kompletní obnovu, je dosud nezanebatelné. (V tomto směru doporučujeme pracovat na rozvoji kapacity kvalitních testů, umožňující případné zvýšení rizika kompenzovat pomocí testování.)

Možnosti pro další postup

 1. Doporučujeme v maximální možné míře dodržet obsah balíčků, a obnovit pouze to, co je v balíčcích obsaženo (ve 4. balíčku se jedná o kulturní akce pouze ve venkovních prostorách, otevření zahrádek restaurací, hotely a penziony v omezené kapacitě atd.). Pokud by došlo k přeřazení některých segmentů do dřívějších balíčků, motivuje to tlak na další výjimky a celý systém může erodovat. To by ohrozilo implementaci dalších balíčků, a významně snížilo předvídatelnost, kterou tento systém do určité míry zajišťuje. V principu lze nad rámec balíčků povolit ojedinělé pilotní projekty formou výjimky, pokud se jedná o akci, kde skutečně dochází ke sběru dat a následnému vyhodnocení, zda na akci došlo k šíření nemoci. 
 2. V souladu s priotou školství a určitou nezávislostí škol na zbytku balíčků, by přípustnou změnou v plánu mohlo být urychlení obnovení prezenční výuky. S ohledem na zlepšující se situaci, jak obecně, tak ve školách, doporučujeme zvážit následující kroky:
  1. Obnovení prezenční výuky na středních školách ve všech krajích v rotačním režimu od 17. května za podmínky, že bude pro školy zajištěno dostatečné množství testů.
  2. Obnovení prezenční výuky bez rotace v případech, kdy jsou splněny následující podmínky:
   • Žáci nebo studenti mají za sebou nejméně 2 týdny v rotačním režimu (každý student absolvoval alespoň jeden týden prezenční výuky a testování). 
   • V daném kraji je dlouhodobě hodnota reprodukčního čísla R nižší než 1 a incidence nižší než 100 případů na 100 tis. obyvatel za 7 dní.
   • Je zajištěno dostatečné množství testů pro testování 2x týdně antigenním testem, nebo 1x za 2 týdny PCR testem. 
   • Při použití PCR testů lze dále zvážit vypuštění podmínky incidence v kraji.
 3. Při stanovení konkrétních podmínek obnovení aktivit ve 4. balíčku doporučujeme postupovat konzervativně. V případě možného negativního vývoje v jednotlivých krajích (v důsledku změn 10. a následně 17. května) to zabrání nutnosti omezení těchto aktivit. Lze očekávat, že se situace bude s postupem času stabilizovat, protože bude jasnější, jaký efekt měly jednotlivé balíčky na reprodukční číslo R, a zároveň bude narůstat pozitivní vliv očkování a počasí. Proto doporučujeme v každém balíčku začít na nižších hodnotách kapacity a obsazenosti (např. u hotelů, zahrádek, hromadných akcí apod.) a v případě pozitivního vývoje je postupně navyšovat. Obdobně se postupovalo při obnově škol nebo služeb – nejprve v omezeném režimu a pokud byl trend nadále pozitivní, bylo možné kapacity navyšovat. Pokud jsou tyto nižší kapacity (např. 100-200 diváků pro hromadné akce ve venkovním režimu) pro dotčené subjekty hospodářsky nevýhodné, lze posunout jejich obnovu do pozdějšího balíčku, kdy bude situace stabilnější, a bude možné je provozovat v požadované kapacitě. V takovém případě je nutné dotčeným subjektům dále zajistit finanční kompenzaci.
 4. Nárůst kapacity mezi jednotlivými balíčky nemusí být lineární. Konzervativnější hodnoty dřívějších balíčcích umožní potenciálně výrazně vyšší navýšení později. 

Doporučené podmínky pro realizaci 4. balíčku, obzvláště hromadných akcí

 1. V maximální míře využít průkazu T-N-O, hlavně v případě rizikových aktivit typu hromadné akce, hotelové a restaurační stravování apod., kde se setká velké množství lidí z různých domácností.
 2. U hromadných akcí v květnu a v červnu zatím pouze režim sezení.
 3. Nutnost ochrany dýchacích cest.
 4. Evidence účastníků a jejich kontaktů pro účely trasování. Sedadla musí být číslovaná a musí být dohledatelné na kterém místě který účastník seděl (toto platí i pro venkovní akce).
 5. Pokud se bude testovat na místě (např. před hromadnou akcí), zajistit vysokou kvalitu použitých testů i odběrů.

Celý text si můžete stáhnout zde: