Stanovisko k obnovení prezenční výuky na školách

Epidemická situace v Česku stále není dobrá a i přes postupné klesání 4. vlny je virová nálož v populaci stále extrémně velká. Z tohoto důvodu doporučujeme přistupovat k postupnému otevírání škol velice opatrně, dle našich doporučení níže.

Obnovení prezenční výuky na školách doporučujeme provést postupně ve 3 fázích. Pro každou fázi se vymezují skupiny studentů a epidemiologické ukazatele. Skupiny studentů, které jsou pro jednotlivé fáze vhodné, stanovilo MŠMT, s ohledem na dopad nedostatku osobní výuky na jednotlivé skupiny studentů. Toto stanovisko se zabývá primárně protiepidemickými opatřeními, která by měla umožnit otevřít školy co nejdříve a v co nejbezpečnějším režimu, a indikátory pro jednotlivé fáze. 

Vzhledem k regionálním rozdílům v průběhu epidemie navrhujeme otevření škol pro vymezené skupiny studentů provést po okresech nebo po krajích, pokud mezi okresy v kraji nejsou příliš velké rozdíly (doporučujeme řídit se daty ze dvou nejhorších okresů). Otevření po okresech zároveň umožní postupné odzkoušení režimových opatření na školách.

Doporučujeme začít část fáze I (povinné předškolní vzdělávání, 1. stupeň ZŠ, speciální školy a malé školy) v pondělí 12. dubna 2021, v okresech, kde budou k 8. dubnu 2021 splněna kritéria pro fázi I (R v okrese <1). Pro okresy, které toto nesplňují dojde k opětovnému vyhodnocení 12. dubna 2021 s možností otevření 19. dubna 2021. 

Tabulka 1: Přehled indikátorů pro spuštění jednotlivých fází

FázeR v okrese/krajiIndex rizika v okrese/kraji (podle metodiky PES)7 denní incidence na 100 000 obyvatel v okrese/kraji14 denní incidence na 100 000 obyvatel v okrese/kraji
I<1*
II<1<50<100<250
III<1<40<50<125

*s možností výjimky pro okresy, které sice splňují R<1, ale je nepravděpodobné, že by ke dni otevření došlo k výraznějšímu poklesu incidence. Výjimky doporučujeme určit nejpozději 8. dubna 2021.

S ohledem na nadregionání rozsah praktické výuky na SŠ, VOŠ, konzervatořích a v posledních ročnících VŠ, doporučujeme, aby tyto školy, které jsou také součástí fáze I, započaly výuku až 19. dubna 2021, kdy lze očekávat, že bude epidemiologická situace příznivější, a bude možné doporučit návrat těchto žáků plošně, v celém Česku. 

Postup do dalších fází by měl probíhat co nejvíce regionálně, opět po okresech splňujících příslušné indikátory (viz. Tabulka č. 1). Mezi každou fází by měl být rozestup minimálně 14 dní a to i v případě, že dojde k dřívějšímu splnění indikátorů. Naše doporučení pro fázi I je zároveň podmíněno tím, že nedojde zároveň, nebo bezprostředně po jejím spuštění, k rozvolňování jiných protiepidemických opatření. Situace v Česku je stále velmi nepříznivá, nicméně osobní výuka na školách je pro žáky natolik zásadní, že ji chceme umožnit, a pomocí přísných režimových opatření minimalizovat její dopad na vývoj epidemie covid-19 v Česku. Toto stanovisko není signálem toho, že by situace byla dobrá a měla by se uvolňovat protiepidemická opatření. 

Toto stanovisko je také zcela jednoznačně svázáno s následujícími režimovými opatřeními. Pokud by došlo ke změnám typu výuky, studentů nebo opatření, nelze naše doporučení považovat za nadále platná a tyto změny byl bylo nutné opět projednat. 

  1. Studentům, učitelům a jiným osobám by neměl být umožněn vstup do školy, pokud mají příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel). Vedení školy by mělo zdravotní stav všech přítomných sobo ve škole monitorovat, například měřením tělesné teploty. Preventivně proti přítomnosti symptomatických studentů ve škole působí, pokud se na začátku první hodiny učitel dětí explicitně zeptá.
  2. Použití PCR testů, obzvlášť pokud se jedná o méně invazivní metodu (např. ze slin), jednou týdně. V případě nedostupnosti kapacity PCR testů, je možné je nahradit krátkodobě testy antigenními, pokud budou provedeny 2x týdně. Musí se jednat o testy, pro které byly provedeny validační studie na věkově odpovídající kohortě (děti). V souladu s naším předchozím doporučením by se mělo jednat o testy s nezávisle laboratorně ověřenou citlivostí, a odběr (pokud nepůjde o samoodběrové testy) a vyhodnocení by měli provádět zaměstnanci školy po krátkém školení.
  3. Testování všech osob ve škole (tedy včetně kuchařů, úklidové služby apod.) by mělo sloužit primárně k odhalení ohnisek epidemie a následně informovat důkladné trasování a testování všech rizikových kontaktů (např. celé třídy), které v kombinaci s nařízenou karanténou zabrání dalšímu šíření nemoci ve škole.
  4. Použití ochranných pomůcek dýchacích cest je pro všechny přítomné osoby ve škole (nevztahuje se na MŠ) po celou dobu nezbytné.
  5. Rotace osobní a virtuální výuky pro jednotlivé třídy. Ideální je dělení kdy je ve třídě vždy jen polovina dětí, ale pokud toto není možné, jsou účinné i rotace celé třídy.
  6. Doporučujeme další opatření jako pravidelné větrání, mytí rukou, dodržování rozestupů (obzvláště při jídle), možnost stravovat se venku apod. 

Stanovisko si můžete stáhnout zde: